ഇരിക്കും മുൻപ് കാല് നീട്ടുന്ന സ്റ്റാർട് അപ്പുകൾ

ഇരിക്കും മുൻപ് കാല് നീട്ടുന്ന സ്റ്റാർട് അപ്പുകൾ

കൃത്യമായ ആസൂത്രണമില്ലാതെ തുടങ്ങുന്ന പുത്തൻകാല സ്റ്റാർട് അപ് കച്ചവടങ്ങൾ പാളിപ്പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? 

bullseye, p kishor, malayalam, podcast, start ups, failed bussiness, failed startups, planning for startups,