ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചവനാണ് യഥാർഥത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത്. മലിനമാക്കിയവൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിവിശുദ്ധി സമൂഹത്തിന് അനിവാര്യമാണ്...

manorama podcast,podcast manorama,spiritual podcast,podcast spiritual,ramadan punyam,ramadan podcast,