വലയിൽ കുടുങ്ങിയ പൂച്ച; എലിയെ രക്ഷിച്ച വീണ്ടുവിചാരം
SpiritualApril 04, 202400:04:36

വലയിൽ കുടുങ്ങിയ പൂച്ച; എലിയെ രക്ഷിച്ച വീണ്ടുവിചാരം

മൃഗങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്ന കഥകൾ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. മൃഗങ്ങളിലൂടെ ജീവിത തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ് ഇവ. മഹാഭാരതം ശാന്തിപർവത്തിലെ ഒരു കഥ കേൾക്കാം. ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിനു പ്രഭാകരൻ, Script: എസ്. അശ്വിൻ

Explore a timeless story from the Mahabharata's Shantiparvam, where a wise rat named Palita strikes a deal with Lomashan, a cat ensnared in a hunter's net. Set against the backdrop of the Indian jungle, this tale unfolds the themes of intelligence, cooperation, and survival. Learn from the animals as they navigate the perils of the wild, and watch as wisdom triumphs in this classic Indian fable. .Prinu Prabhakaran talking here...Script: S. Aswin

Spiritual Podcast,Malayalam Podcast,Kadhaya Mama Podcast,Moral Stories,Manorama Podcast,