കൂട്ടുകാരുടെ ജീവിതം കണ്ട് അസൂയയോ? താരതമ്യങ്ങളുടെ തടയണ നീന്തിക്കടക്കാം

കൂട്ടുകാരുടെ ജീവിതം കണ്ട് അസൂയയോ? താരതമ്യങ്ങളുടെ തടയണ നീന്തിക്കടക്കാം

പലർക്കുമുള്ള ഒരു വേണ്ടാത്ത ശീലമാണ് അനാവശ്യമായ താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ. അക്കരെ നിക്കുമ്പോൾ ഇക്കരെപ്പച്ച. സമുൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിടിമുറുക്കിയപ്പോൾ മുതൽ ഇതിന്റെ ആക്കം കൂടി. മറ്റുള്ളവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇതു തനിക്കുപറ്റിയില്ലല്ലോയെന്ന്..

Script: എസ്. അശ്വിൻ

 In life, we are often guilty of unfairly comparing ourselves to others

Podcast,Manorama Podcast,Malayalam Podcast,Astrology,Spiritual Podcast,Positive Podcast,