കാരുണ്യവാനായ ദൈവം
SpiritualApril 06, 202400:07:10

കാരുണ്യവാനായ ദൈവം

ഭൂമിയിലുള്ള സകല സൃഷ്ടിക്കളോടും നാം കാരുണ്യം കാണിക്കുക. എങ്കിൽ, ദൈവം നമ്മോടും കാരുണ്യം കാണിക്കും...

manorama online,spiritual podcast,ramadan podcast,podcast spiritual,ramadan punyam,ramadan special,mmshowcase,