உறவுகள் எதுவரை?

உறவுகள் எதுவரை?

Sadhguru talks about the nature of relationships. Sadhguru explains the dynamics of a relationship between brothers with a story of Akbar-Birbal. சில சமயம் நம் உறவுகளின் மேல் வைத்திருக்கும் அதீதப் பாசமும் பற்றும் நம் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக மாறிவிடுகின்றன. அண்ணன்-தம்பி உறவில் இதுபோன்ற சிக்கல்கள் அதிகம் ஏற்படலாம். தம்பிகளையெல்லாம் முன்னேற்றி கூட்டிச் செல்ல வேண்டுமென்ற மனநிலை உடைய ஒரு அண்ணனின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில், அக்பர்-பீர்பால் கதை ஒன்றைக் கூறி இதில் நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய நிதர்சனம் என்னவென்று சத்குரு விளக்குகிறார். Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive Inner engineering Online: https://isha.co/IYO தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Sadhguru talks about the nature of relationships. Sadhguru explains the dynamics of a relationship between brothers with a story of Akbar-Birbal.

சில சமயம் நம் உறவுகளின் மேல் வைத்திருக்கும் அதீதப் பாசமும் பற்றும் நம் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக மாறிவிடுகின்றன. அண்ணன்-தம்பி உறவில் இதுபோன்ற சிக்கல்கள் அதிகம் ஏற்படலாம். தம்பிகளையெல்லாம் முன்னேற்றி கூட்டிச் செல்ல வேண்டுமென்ற மனநிலை உடைய ஒரு அண்ணனின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில், அக்பர்-பீர்பால் கதை ஒன்றைக் கூறி இதில் நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய நிதர்சனம் என்னவென்று சத்குரு விளக்குகிறார்.

Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org 

Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app 

Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org 

Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive 

Inner engineering Online: https://isha.co/IYO

தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices