ஃபிட் ஆக இருப்பதற்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வாறு வெகுமதி வழங்குகிறது! - How health insurance rewards you for staying fit!

ஃபிட் ஆக இருப்பதற்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வாறு வெகுமதி வழங்குகிறது! - How health insurance rewards you for staying fit!

சித்தார்த் சிங்கால், ரெனியூவல் ஹெட் - ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், பாலிசி பஜார், வெல்னஸ் பெனிஃபிட் எவ்வாறு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை முழுமையானதாகவும் கன்ஸ்யூமர் சென்ட்ரிக் ஆக ஆக்கியுள்ளது என்பது பற்றி விளக்கமாக எடுத்துச் சொல்கிறார்

Siddharth Singhal, Head of Renewals - Health Insurance, Policybazaar talks about wellness benefits have made Health Insurance more comprehensive and consumer-centric

policybazaar,