கோவிட்-19 தொற்றின் மூன்று அலைகளுக்குப் பின் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எவ்வாறு மாற்றமடைந்திருக்கிறது - How Health Insurance has evolved after three waves of the Covid-19 pandemic

கோவிட்-19 தொற்றின் மூன்று அலைகளுக்குப் பின் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எவ்வாறு மாற்றமடைந்திருக்கிறது - How Health Insurance has evolved after three waves of the Covid-19 pandemic

இன்சூரன்ஸ் இன்சைட்ஸ் பாட்காஸ்டின் இந்த எபிசோடில், எங்கள் நிபுணர் அமித் சப்ரா, கோவிட்-19 தொற்றின் மூன்று அலைகளுக்குப் பின் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எவ்வாறு மாற்றமடைந்திருக்கிறது என்பதைப் பற்றி விளக்கியுள்ளார்.

In this episode of the Insurance Insights podcast, our expert Amit Chhabra talks about how Health Insurance has evolved after three waves of the Covid-19 pandemic

insurance, investment, policy bazaar,