വെജ് 20, കോഴിക്കാൽചിരി

വെജ് 20, കോഴിക്കാൽചിരി

കോഴിക്കാൽ ഇറക്കുമതിയിൽ അമേരിക്കയുമായുണ്ടായിരുന്ന തർക്കം അവസാനിപ്പിച്ച ഇന്ത്യ, താറാവ്, ടർക്കി മാംസത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിത്തീരുവയും കുറയ്ക്കും. പക്ഷേ, ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കയറ്റുമതി ഇളവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അമേരിക്ക തയാറായില്ല. കൂടുതൽ കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ദേശീയം’ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൂടെ......

After ending the dispute with the US over the import of chicken, India will also reduce the import duty on duck and turkey meat. But the US was not ready to restore the export concessions for Indian goods. Hear more in the new episode of Malayalam Manorama Delhi Chief of Bureau Jomi Thomas' 'Desheeyam' podcast......

Desheeyam,Podcast,Manorama podcast,Malayalam podcast,