റിപ്പബ്ലിക്കായി മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേക്കെത്തുമ്പോൾ ഭരണഘടനാശിൽപികൾ സ്വപ്നംകണ്ടൊരു രാജ്യമായി മാറാൻ നമുക്കായിട്ടുണ്ടോ? ‘സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി’ യാഥാർഥ്യമായോ? കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ഇന്ത്യ ഫയൽസ്’ പോഡ്‌കാസ്റ്റ്...
 
India's Growing Billionaire Raj Era and its Consequences.Hear more in the new episode of Malayala Manorama Delhi Chief of Bureau Jomy Thomas' 'India Files' podcast...

manorama podcast,podcast manorama,india files,desheeyam podcast,podcast desheeyam,national politics,jomy thomas,jomi thomas,