കാര്യങ്ങൾ മൃഗശാല വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അക്ബർ, സീത എന്നീ സിംഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗർജിക്കുന്ന ഹർജി. കൂടുതൽ കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ദേശീയം’ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൂടെ...

VHP says that the lions named Akbar and Sita should not come together in the same cage. Hear more in the new episode of Malayalam Manorama Delhi Chief of Bureau Jomi Thomas' 'Desheeyam' podcast...

Podcast,Manorama podcast,Malayalam podcast,India File,News podcast,