തരൂർ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി
KeraleeyamOctober 12, 202200:13:03

തരൂർ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി

കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദത്തിലേക്കുള്ള മത്സരം പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണെന്നും സൗഹൃദ മത്സരമാണെന്നും സ്ഥാനാർഥികൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി.

Sujith nair, malayalam podcasts, political, politics,