ലോകസഭാ ഒരുക്കങ്ങളുടെ കേളികൊട്ട്
KeraleeyamJanuary 18, 202300:12:22

ലോകസഭാ ഒരുക്കങ്ങളുടെ കേളികൊട്ട്

2024ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേൾക്കാം. നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സുജിത് നായർ...

malayalam podcast, podcast, manorama podcast, politics, loksabha election,