ഗവർണറും സർക്കാരും യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ
KeraleeyamSeptember 21, 202200:11:14

ഗവർണറും സർക്കാരും യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ

ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളും പോർവിളികളും എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്?

open vote, sujith nair, malayalam, podcast malayalam, manorma online, kerala governor, pinarayi vijayan,