മയിൽ, ഒരു സ്ത്രീലിംഗ പദമാകുമ്പോൾ: പ്രിയ സുനിൽ എഴുതിയ കഥ
KathayaranguMarch 30, 202200:14:52

മയിൽ, ഒരു സ്ത്രീലിംഗ പദമാകുമ്പോൾ: പ്രിയ സുനിൽ എഴുതിയ കഥ

‘വേലായുധാ.. വേലായുധോ..’

 എമ്പ്രാന്തിരിവാൽ ചേർക്കാത്ത വിളി!

കിടന്ന കിടപ്പിൽ നിന്നെണീക്കുവാനോ കൈകൾ ചലിപ്പിക്കുവാനോ പോയിട്ട് കണ്ണൊന്നു തുറക്കാൻ പോലുമാവാത്ത അവസ്ഥയിലും ആ വിളി എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. 

അമ്മയാണോ? അല്ല പുരുഷസ്വരമാണ്. പത്തു വർഷം മുൻപ് മരിച്ച അച്ഛൻ? ഏയ്... എവിടുന്ന്. 

വേലായുധാ എന്നിത്ര അധികാരത്തോടെ വിളിക്കാൻ പിന്നാരാണപ്പാ? 

Mayil Oru Sthreelinga Padhamakumbol, Priya Sunil, Story, Story Podcast, Malayalam Story Podcast, Malayalam Story, കഥകൾ, പോഡ്കാസ്റ്റ് കഥകൾ, മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് കഥകൾ, Malayalam Podcast,