ജീവിച്ചിരിക്കെ മരിച്ചുപോകുന്ന മനുഷ്യർ
KathayaranguJune 20, 202201:00:35

ജീവിച്ചിരിക്കെ മരിച്ചുപോകുന്ന മനുഷ്യർ

ആഖ്യാനശൈലിയില്‍ മികവു പുലർത്തുന്ന എഴുത്തുകാരൻ സിവിക് ജോണിന്റെ ഹൃദയഹാരിയായ കഥ. കേള്‍ക്കാം,'ജീവിച്ചിരിക്കെ മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യർ'...

Athmakadhayanam, Athmakadhayanam news, Athmakadhayanam malayalam, Athmakadhayanam latest updates,