സമരപുളകങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാൻ ബി
EnthoottathFebruary 16, 202400:05:46

സമരപുളകങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാൻ ബി

സഖാവിനെ അറിയാമോ, ആ രണഗാഥ അറിയാമോ... അതേത് രണഗാഥ? തണ്ടൊടിഞ്ഞിട്ടും വാടാതങ്ങനെ നില്‍പ്പാണവനൊരു ചെമ്പനീര്‍പ്പൂവ് എന്നു പാടാറ്ള്ളത് ഓർമണ്ടോ? എന്റെ ഇഷ്ടാ അതേതു പൂവാ? കൂട്ടരേ, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്ട്ടോ ആ ചെമ്പനീർപ്പൂവിന്റെ പേര്. ഫോറിൻ ക്യാംപസില് കോട്ടും സൂട്ടുമിട്ട്, സ്മരണകളിരമ്പും രണസ്മാരകങ്ങളേ എന്നു പാടുമ്പഴെങ്കിലും ഓർക്കണം ട്ടാ. എന്തൂട്ടാത്? വാ, സമരപുളക പോഡ്കാസ്റ്റായിട്ട് മ്മ്ടെ പി.സനിൽകുമാർ വന്നിട്ട്ണ്ട്, കേട്ടാലോ?!


In the state budget, foreign-private university campuses will be allowed in Kerala. It is a major policy change by the left-wing parties. In the past, many protests and martyrs happened on this. P. Sanilkumar satirically analyzes the topic in the Enthoottath podcast. Would you like to listen?

manorama podcast,podcast manorama,political satire,satire podcast,enthoottath,enthoottath podcast,