സംതൃപ്തിയുടെ സമവാക്യം,സന്തോഷത്തിന്റെയും

സംതൃപ്തിയുടെ സമവാക്യം,സന്തോഷത്തിന്റെയും

പ്രശസ്ത സൂഫി കവിയായ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ ഒരു ആപ്തവാക്യമുണ്ട്..ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ കൗശലക്കാരനായിരുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ ലോകത്തെ മാറ്റാൻ നോക്കി, ഇന്നു ഞാനൊരു ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ എന്നെത്തന്നെ മാറ്റാൻ നോക്കുന്നു. ഈ സ്വയം മാറ്റമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. Script: എസ്. അശ്വിൻ

Everyone wants to become successful instead of being satisfied with what they have already with them. People define success by money, fame, property, showoffs, good looks, etc.

manorama podcast,podcast manorama,spiritual podcast,manorama spiritual,prinu prabhakaran,