ശുഭപ്രതീക്ഷയെന്ന പാലം നിർമിക്കാം... നമുക്ക് മനസ്സുകളിൽ

ശുഭപ്രതീക്ഷയെന്ന പാലം നിർമിക്കാം... നമുക്ക് മനസ്സുകളിൽ

പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഒരർഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പുഴ പോലെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതെവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിക്കിടന്ന് മലിനജലം പോലെ ആയേനേ. പ്രതീക്ഷ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഇക്കാലത്തെ പ്രമുഖ ആത്മീയാചാര്യൻമാരിലൊരാളായ തിക് നാറ്റ് ഹാൻ പറയുന്നത്. . Script: എസ്. അശ്വിൻ

Hope is very important in many aspects of life. Hope can give us the motivation to keep pursuing whatever it is we want to achieve or attain

manorama podcast,podcast manorama,spiritual podcast,prinu prabhakaran,