പ്രായം കൂടിക്കോട്ടെ, പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല!

പ്രായം കൂടിക്കോട്ടെ, പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല!

ഓരോ കാലത്തും ഓരോ രീതിയാകും ജീവിതത്തിന്. അതു മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വിഷാദം വിട്ടുമാറില്ല. കൗമാരത്തിന്റെ സാഹസികമായ ഊർജമായിരിക്കില്ല യുവത്വത്തിൽ. ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളുമൊക്കെ മയപ്പെടും. അതു സ്വാഭാവികമാണ്. ജീവിതത്തോടു കൂടുതൽ സമരസപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടാകും മധ്യവയസ്സിൽ..... ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിനു പ്രഭാകരൻ, Script: എസ്. അശ്വിൻ

Growing old is not just a fact of life—it’s also a blessing. “Getting old is like climbing a mountain; you get a little out of breath, but the view is much better!...

manorama podcast,podcast manorama,spiritual podcast,podcast spiritual podcast,prinu prabhakar,malayalam podcast,