കളഞ്ഞുപോയ പെൻസിലുകൾ
SpiritualApril 08, 202400:03:49

കളഞ്ഞുപോയ പെൻസിലുകൾ

ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ടോ? ഉണ്ടാകും, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അത്ര നിസ്സാരമല്ല. അവ ദിനംതോറും സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത സ്വാധീനം പുലർത്തുന്നവയാണ് ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിനു പ്രഭാകരൻ, Script: എസ്. അശ്വിൻ

Are the little things in life the same as the big things? There will be, the little things are not so trivial. They happen every day. These little things have no small impact on all of our lives. The gambling of the Pandavas with the Kauravas was a trivial matter in the Mahabharata. But this small matter later determines the course of Mahabharata. .Prinu Prabhakaran talking here...Script: S. Aswin

Spiritual Podcast,Malayalam Podcast,Manorama Podcast,Moral Podcast,Spirituality,mmshowcase,mmlist,