ഈ ലോകം എല്ലാവരുടേതുമാണ്
SpiritualMay 06, 202400:04:20

ഈ ലോകം എല്ലാവരുടേതുമാണ്

സ്വാർഥത മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളിലൊന്നാണ്. മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിചാരം സ്വാർഥതയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ജീവിക്കാവൂ, ഈ ലോകം നമ്മുടെ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി പലരിലും പരോക്ഷമായുണ്ട്. ഇതു മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ലിവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ലിവ് എന്നൊരു ചൊല്ല് ഇംഗ്ലിഷിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക, ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും ജീവിക്കാനനുവദിക്കുക, അവർക്കുവേണ്ടി പിന്തുണ നൽകുക.. ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിനു പ്രഭാകരൻ, Script: എസ്. അശ്വിൻ

In an ode to considerate living and the principle of 'live and let live,' this contemplates the disruptive nature of selfish behavior, drawing inspiration from historical figures and spiritual teachings. It invites readers to reflect on their actions and the impact they have on community harmony, encouraging individual responsibility and peaceful coexistence. Prinu Prabhakaran talking here...Script: S. Aswin. 

Spiritual Podcast,Spiritual,malayalam Podcast,Manorama Podcast,Podcast,Moral Stories,