എഴുതിത്തള്ളലിൽ രചിക്കപ്പെടുന്ന പുതുചരിത്രം; ചാരത്തിൽനിന്നു പറന്നുപൊങ്ങിയ ഫീനിക്‌സ്
SpiritualJune 18, 202400:04:57

എഴുതിത്തള്ളലിൽ രചിക്കപ്പെടുന്ന പുതുചരിത്രം; ചാരത്തിൽനിന്നു പറന്നുപൊങ്ങിയ ഫീനിക്‌സ്

എഴുതിത്തള്ളൽ എന്നുള്ളത് ചില മനുഷ്യർക്ക് വളരെ താൽപര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരാളെ ചുക്കിനും ചുണ്ണാമ്പിനും കൊള്ളില്ലെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരാത്മ സാക്ഷാത്കാരം പലർക്കും നല്ല സുഖം നൽകാറുണ്ട്. അതിനെ സധൈര്യം നേരിട്ട് മുന്നോട്ടു നീങ്ങുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല നടപടി. .ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിനു പ്രഭാകരൻ, Script: എസ്. അശ്വിൻ

Discover the mythology of the phoenix, an enduring symbol of courage, and its relevance today. Explore Argentina's World Cup journey, the impact of mindset on success, and timeless comeback tales from the Mahabharata. Prinu Prabhakaran talking here..Script: S. Aswin.

Spiritual Podcast,Spirituality,Manorama Podcast,Malayalam Podcast,Podcast,