ഭാര്യ വീടിന്റെ ഭരണാധിപ

ഭാര്യ വീടിന്റെ ഭരണാധിപ

നല്ല തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന നല്ലൊരു വിദ്യാലയമാണ് മാതാവ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വളർച്ചയ്ക്കു പിന്നിൽ അതിനായി ത്യാഗം സഹിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുണ്ടാകും

ആയിഷ ടീച്ചർ ഏഴോം
(ജനറൽ സെക്രട്ടറി, എംജിഎം കേരള)

കേൾക്കാം ‘റമസാൻ പുണ്യം’ മനോരമ ഓൺലൈൻ പോഡ്‌കാസ്റ്റിലൂടെ...

manorama podcast,spiritual podcast,podcast manorama,ramzan punyam,ramzan podcast,