கார் இன்சூரன்ஸின் Pay as you Drive (வாகனம் ஓட்டும்போது மட்டுமே பிரீமியம் செலுத்தும் நடைமுறை) பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்e

கார் இன்சூரன்ஸின் Pay as you Drive (வாகனம் ஓட்டும்போது மட்டுமே பிரீமியம் செலுத்தும் நடைமுறை) பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்e

policybazaar.com ல மோட்டார் இன்சூரன்ஸ் ரெனியூவல் ஹெட் ஆன அஷ்வினி டூபே அவர்கள் கார் இன்சூரன்ஸின் Pay as You Drive மாடல் பற்றி பேசுகிறார்

In Policybazaar's Insurance Insights podcast, Ashwini Dubey, Head of Motor Insurance Renewals at Policybazaar.com, talks about the Pay as You Drive model in Car Insurance

insurance,