ഭരണഘടന പറയുന്നത് രാജ്യം മൊത്തം ബാധകമായ ഏക വ്യക്തി നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നിയമം പാസാക്കിയ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മാതൃക മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ നിയമം എന്ന സ്ഥിതിയാകും. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നിയമത്തിലാകട്ടെ സദാചാരക്കൊടി പാറുന്നുമുണ്ട്. കൂടുതൽ കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ഇന്ത്യ ഫയൽ’ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൂടെ...

India file Analyses the Political Impact of The UCC Passed By Uttarakhand. Malayalam Manorama Delhi Chief of Bureau Jomy Thomas talking here...

manorama online,manorama podcast,podcast manorama,news,political podcast,india file,jomy thomas,national politics,ucc,