വാഹനങ്ങളുടെ വേഗനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ‘സ്പീഡ് ഗവർണർ’ സംവിധാനത്തെ മലയാളത്തിൽ ‘വേഗപ്പൂട്ട്’ എന്നു വിളിച്ചയാൾ ആ വിളിയിൽ അൽപം രാഷ്ട്രീയവും കലർത്തി എന്നു കരുതേണ്ടതുണ്ട്. നിയമസഭകൾ‍ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ നിയമമാകുന്നതിനുള്ള യാത്രയ്ക്കു വേഗപ്പൂട്ട് ഇടുന്നവരെന്നു ഗവർണർമാരെ നിർവചിക്കാൻ തക്കതാണ് സമീപകാലത്തെ ചില സംഭവവികാസങ്ങൾ. കൂടുതൽ കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ദേശീയം’ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൂടെ...
How the Increased Misuses of Governors for Political Reasons Impact Democracy? Hear more in the new episode of Malayala Manorama Delhi Chief of Bureau Jomy Thomas' 'Desheeyam' podcast...

For more - Click Here 

manorama online,manorama podcast,podcast manorama,desheeyam podcast,podcast desheeya,national,political podcast,