ഡിൻഗോ, മധു തൃപ്പെരുന്തുറ എഴുതിയ കഥ.
KathayaranguJune 05, 202200:14:36

ഡിൻഗോ, മധു തൃപ്പെരുന്തുറ എഴുതിയ കഥ.

എരിയുന്ന മനസ്സുമായി ജീവിച്ച ഒരമ്മയുടെ കഥ. കുറ്റവും ശിക്ഷയും വിമർശനവിധേയമാക്കുന്ന ആഖ്യാനം.

 

podcast, kathayarangu, kathayarangu podcast, latest podcast,