ഓ പ്രിയേ, ഗോപ്രിയേ; നഷ്ടപ്രണയമേ..!
EnthoottathFebruary 20, 202300:06:32

ഓ പ്രിയേ, ഗോപ്രിയേ; നഷ്ടപ്രണയമേ..!

രണ്ടു കയ്യും നീട്ടി വട്ടത്തിലൊന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ റെഡ്യാരുന്നൂ. അതിനൊക്കെ നല്ലോണം മോഹോം ഉണ്ടാർന്നൂ. എന്തു ചെയ്യാനാ, ഈ അസൂയക്കൂട്ടങ്ങള് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലേ? എന്താണ്ടായേ? പശുക്കളെ കാളകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചൂലോ. നാൽക്കാല്യോള് ഹാപ്പിയായത്രെ.. എന്തൂട്ടാത് ? വാ, നഷ്ടപ്രണയത്തിന്റെ ചാണകം മെഴുകിയ പോഡ്കാസ്റ്റുമായിട്ട് പി.സനിൽകുമാർ വന്നിട്ട്ണ്ട്... കേട്ടാലോ?!

Podcast,Malayalam Podcast,Manorama Podcast,Cow hug day,Valentine's day,Humour,