അന്തരീക്ഷ വിജ്ഞാനം പഠിച്ചാൽ..? കൈനിറയെ അവസരങ്ങൾ
Career PlusApril 18, 202200:06:36

അന്തരീക്ഷ വിജ്ഞാനം പഠിച്ചാൽ..? കൈനിറയെ അവസരങ്ങൾ

അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ഭൗതികവും രസതന്ത്രപരവുമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് അന്തരീക്ഷ വിജ്ഞാനം. അന്തരീക്ഷ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പഠനശാഖകൾ, അവസരങ്ങൾ, സാദ്ധ്യതകൾ എന്നിവ  വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ഈയാഴ്ചയിലെ കരിയർ പ്ലസ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോമി പി.എൽ.

Atmospheric Sciences, Atmospheric Sciences News., Career podcast, Career podcast latest news, Podcasting, Podcasting news, Manorama Online, Manorama Online Podcast,