ടെക്കി ഉണ്ണികളേ... ഒന്നു കണ്ടോട്ടെ
Bull's EyeMay 31, 202200:07:21

ടെക്കി ഉണ്ണികളേ... ഒന്നു കണ്ടോട്ടെ

ഐടി കമ്പനിയിൽ നൂറിലേറെ ജീവനക്കാരുണ്ടേ. പക്ഷേ നാലഞ്ചു പേരെ ഒഴികെ ആരെയും ഇതുവരെ മാനേജ്മെന്റിന് തൃക്കൺപാർക്കാനൊത്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ എന്നുവച്ചാൽ കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാവരെയും ഓൺലൈനായി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് റിമോട്ടായി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നേ. കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ഓഫിസിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

ഐടിയിലിപ്പോൾ ടെക്കികളുടെ പൂക്കാലമാണ്. ആളെ കിട്ടാനില്ല. ചെറിയ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ വലിയ കമ്പനികളിലേക്കും വലിയ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ ചെറിയ കമ്പനികളിലേക്കും ചാടുന്നു. വലിയ പോസ്റ്റും കൂടുതൽ ശമ്പളവും തന്നെ കാരണം.

 

This episode of Bulls Eye Podcast looks at work from home norms by IT companies and how the employees and employers have been reacting to these new changes in the post lockdown era,

Bulls Eye,Bulls Eye P Kishore,Podcast,Bulls Eye Podcast,Bulls Eye Podcast News,Bulls Eye Latest News,Manorama Online,