ന്യൂജൻ: കൂറ് ഇല്ല, വൻ കോംപ് വേണം

ന്യൂജൻ: കൂറ് ഇല്ല, വൻ കോംപ് വേണം

ഉരുപ്പടി കൊള്ളാം പക്ഷേ...? എത്ര കാലം ഈടു നിൽക്കും...??? ഇത് വെങ്കലപാത്രക്കടയിലെ സന്ദേഹമല്ല. ഐടിയിൽ മാത്രമല്ല ഏതു രംഗത്തും എക്സിക്യൂട്ടിവുകളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നുന്ന സംശയമാണ്. ആളിനു നമുക്കു വേണ്ട സ്കിൽ സെറ്റും തൊഴിൽ പരിചയവുമുണ്ട്. പക്ഷേ 2 കൊല്ലം തികച്ചു നിൽക്കുമോ? 5 വർഷം നിർത്താൻ എന്താണു മാർഗം?

Bulls Eye,Podcast,Podcast News,Podcast Business,Business Podcast News,P Kishore,