ദിവസക്കൂലിയെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കണേ
Bull's EyeMay 10, 202200:05:44

ദിവസക്കൂലിയെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കണേ

ബിസിനസ് ആണുങ്ങളുടെ ഏർപ്പാടായിരുന്ന കാലം പോയി. പഴയ കഥാപ്രസംഗക്കാരെപ്പോലെ ‘അവിടെ കൊടൊരു സിംബൽ’ എന്നു പറയണം. പക്ഷേ അനുകരണം കേരളത്തിലാകെ പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട്. പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പ്രവാസികളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും താങ്ങാവുന്നതരം കാശു മുടക്കി ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന മോഡൽ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്.  കേൾക്കാം ബുൾസ് ഐ പോഡ്‌കാസ്റ്റ്.

Bulls Eye,Malayalam Podcast,Bulls Eye News,Bulls Eye Latest Episode,P Kishore,Business Podcast,