കാട്ടിലെ കടുവ തന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ; തടവറയിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ച പാമ്പ്
SpiritualApril 24, 202400:05:05

കാട്ടിലെ കടുവ തന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ; തടവറയിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ച പാമ്പ്

 ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ. 550 എഡിയിൽതന്നെ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് പഞ്ചതന്ത്രം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജാതക കഥകളുമായി രീതിയിലും ഘടനയിലും സാമ്യം പുലർത്തുന്ന പഞ്ചതന്ത്രം കഥയുടെ ഉദ്ഭവം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിനു പ്രഭാകരൻ, Script: എസ്. അശ്വിൻ

Explore an enthralling story from Panchatantra, an ancient Indian collection of moral tales. A young man named Aditya rescues a tiger, a snake, and a goldsmith from a well in the forest. In gratitude, the tiger gifts him gold ornaments. However, the tale takes a turn when these ornaments lead to Aditya's imprisonment and a subsequent cunning rescue by the snake. This tale intricately weaves lessons on friendship, betrayal, and the importance of having allies. Prinu Prabhakaran talking here...Script: S. Aswin.

Spiritual Podcast,spiritual,manorama Podcast,Podcast,Malayalam Podcast,Moral Stories,Veda Stories,