கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா? - புத்தரின் விளையாட்டு! | Is God there or not?

கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா? - புத்தரின் விளையாட்டு! | Is God there or not?

Sadhguru tells a story of Buddha, to whom 2 people asked if god is there or not and they received two different answers. கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா' என புத்தரிடம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டபோது, புத்தர், ஒருவருக்கு 'இருக்கிறார்' என்றும் இன்னொருவருக்கு 'இல்லை' என்றும் பதிலளித்தார். புத்தரின் பதில்களில் காணப்படும் முரண்பாட்டுக்கான புதிரை இந்த வீடியோ மூலம் சத்குரு விடுவிக்கிறார். Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive Inner engineering Online: https://isha.co/IYO தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Sadhguru tells a story of Buddha, to whom 2 people asked if god is there or not and they received two different answers.

கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா' என புத்தரிடம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டபோது, புத்தர், ஒருவருக்கு 'இருக்கிறார்' என்றும் இன்னொருவருக்கு 'இல்லை' என்றும் பதிலளித்தார். புத்தரின் பதில்களில் காணப்படும் முரண்பாட்டுக்கான புதிரை இந்த வீடியோ மூலம் சத்குரு விடுவிக்கிறார்.

Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org 

Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app 

Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org 

Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive 

Inner engineering Online: https://isha.co/IYO

தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices