சில தொழில் ரகசியங்கள் | Business Secrets in Tamil

சில தொழில் ரகசியங்கள் | Business Secrets in Tamil

Sadhguru gives us some business secrets to make it a success. 'இந்த நட்சத்திரக்காரருக்கு இந்தத் தொழிலில் லாபம் கிடைக்கும்' என்று ஜோதிடர் கூறுவதை நம்பிக்கொண்டு ஒரு தொழிலைத் துவங்குபவர், அந்தத் தொழிலில் தோல்வியடைந்தால், நஷ்ட்ட ஈட்டினை அந்த நட்சத்திரமிடமும் ஜோதிரடமுமா கேட்க முடியும்?! ஒரு தொழிலையும் அதன் நுணுக்கங்களை முழுமையாகத் தெரிந்து கொள்ளாமல் நட்சத்திரங்களை மட்டும் நம்பிக் கொண்டு தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு, ஈஷா அறக்க்கட்டளை நிறுவனரும், யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள் கூறும் தொழில் ரகசியம். Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive Inner engineering Online: https://isha.co/IYO தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Sadhguru gives us some business secrets to make it a success.

'இந்த நட்சத்திரக்காரருக்கு இந்தத் தொழிலில் லாபம் கிடைக்கும்' என்று ஜோதிடர் கூறுவதை நம்பிக்கொண்டு ஒரு தொழிலைத் துவங்குபவர், அந்தத் தொழிலில் தோல்வியடைந்தால், நஷ்ட்ட ஈட்டினை அந்த நட்சத்திரமிடமும் ஜோதிரடமுமா கேட்க முடியும்?! ஒரு தொழிலையும் அதன் நுணுக்கங்களை முழுமையாகத் தெரிந்து கொள்ளாமல் நட்சத்திரங்களை மட்டும் நம்பிக் கொண்டு தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு, ஈஷா அறக்க்கட்டளை நிறுவனரும், யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள் கூறும் தொழில் ரகசியம்.

Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org 

Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app 

Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org 

Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive 

Inner engineering Online: https://isha.co/IYO

தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices