700 கோடி உலகங்கள் | 7 Billion Worlds | ஆன்மிகம் Vs அகங்காரம்

700 கோடி உலகங்கள் | 7 Billion Worlds | ஆன்மிகம் Vs அகங்காரம்

Sadhguru explains the difference in perception of the 7 billion people minds. இந்த உலகில் நாம் 700 கோடிபேர் உள்ளோம். ஆனால் உலகம் ஒன்றுதான் உள்ளது. இந்த ஓர் உலகத்தை நாம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் வெவ்வேறு விதமாகப் புரிந்துகொண்டுள்ளோம். இந்த அஞ்ஞானத் தன்மையை 'ஒரு யானை, நான்கு எறும்புகள்', கதையைக் கூறி விளக்குகிறார் ஈஷா அறக்க்கட்டளை நிறுவனரும் யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு. Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive Inner engineering Online: https://isha.co/IYO தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Sadhguru explains the difference in perception of the 7 billion people minds.

இந்த உலகில் நாம் 700 கோடிபேர் உள்ளோம். ஆனால் உலகம் ஒன்றுதான் உள்ளது. இந்த ஓர் உலகத்தை நாம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் வெவ்வேறு விதமாகப் புரிந்துகொண்டுள்ளோம். இந்த அஞ்ஞானத் தன்மையை 'ஒரு யானை, நான்கு எறும்புகள்', கதையைக் கூறி விளக்குகிறார் ஈஷா அறக்க்கட்டளை நிறுவனரும் யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு.

Conscious Planet: https://www.consciousplanet.org 

Sadhguru App (Download): https://onelink.to/sadhguru__app 

Official Sadhguru Website: https://isha.sadhguru.org 

Sadhguru Exclusive: https://isha.sadhguru.org/in/en/sadhguru-exclusive 

Inner engineering Online: https://isha.co/IYO

தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட ஒரு யோகியும் ஞானியுமான சத்குரு அவர்கள், முற்றிலும் மாறுபட்ட ஓர் ஆன்மீக குருவாக விளங்குகிறார். ஆழமிக்க உள்நிலை பார்வை மற்றும் நடைமுறையில் பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் ஓர் அற்புதக் கலவையாக உள்ள அவரது வாழ்க்கையும் பணிகளும், யோகா என்பது நம் காலத்திற்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சமகால அறிவியல் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices