തിരഞ്ഞെടുപ്പു വർഷം കത്തിച്ച കർപ്പൂരി

തിരഞ്ഞെടുപ്പു വർഷം കത്തിച്ച കർപ്പൂരി

കർപ്പൂരി ഠാക്കൂറിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. 10 വർഷം സ്വാധീനിച്ചെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഭാരതരത്നം പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വർഷംവരെ വൈകിച്ചു എന്നതാണ് ചോദ്യം. കൂടുതൽ കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസിന്റെ ‘ഇന്ത്യ ഫയൽ’ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൂടെ...

How does BJP use Karpoori Thakur's Bharatratna as a political tool? Hear more in the new episode of Malayalam Manorama Delhi Chief of Bureau Jomi Thomas' 'India File' podcast...

Podcast,Manorama podcast,Malayalam podcast,Karpoori Thakur,Bharat Ratna,