സിപിഎം - സിപിഐ തർക്ക വിഷയങ്ങൾ

സിപിഎം - സിപിഐ തർക്ക വിഷയങ്ങൾ

ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരും സിപിഎമ്മും കൊച്ചാക്കാൻ നോക്കുന്നുവെന്ന നീരസത്തിൽ സിപിഐ. മതിയായ ചർച്ച പലതിലും നടക്കുന്നില്ലെന്ന രോഷവും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ, അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതികരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതിൽ സിപിഐയിൽ തന്നെയുള്ള ഭിന്നതയും പുറത്തുവരുന്നു. നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സുജിത് നായർ. കേൾക്കാം മനോരമ പോഡ്‌കാസ്‌റ്റ്

Podcast, Politics, Kerala Politics, Manorama Podcast, Malayalam Podcast,