ശശി തരൂരിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

ശശി തരൂരിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

എന്താണ് ശശി തരൂരിന്റെ ലക്ഷ്യം ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം തരൂരിന്റെ കേരളപര്യടനത്തിനോട് അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ? കേൾക്കാം. നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സുജിത് നായർ

 

Manorama podcast, podcast malayalam, nerws, sasi tharoor, sashi tharoor, malabar tour malayalam,