വേൾഡ്ക്ലാസ് തൊഴുത്ത് ഞെട്ടിവിറച്ചൂട്ടാ യൂറോപ്പ്!
EnthoottathOctober 12, 202200:05:49

വേൾഡ്ക്ലാസ് തൊഴുത്ത് ഞെട്ടിവിറച്ചൂട്ടാ യൂറോപ്പ്!

എന്തിനാപ്പൊ സായിപ്പിന്റെ മടേൽക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ 
പോയേ? വേൾഡ് ക്ലാസ് തൊഴുത്ത് ഇണ്ടാക്കാനാത്രെ!
എന്തൂട്ടാത്? മ്മ്ടെ പി.സനിൽകുമാറിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടാലോ?!

p Sanilkumar,satrical podcasts,malayalam podcasts,cow,cow in india,kerala cow,