വിദേശി ബ്രാൻഡുകൾ ‘നാടനാ’കുമ്പോൾ...
Bull's EyeJuly 05, 2022x
19
00:06:165.77 MB

വിദേശി ബ്രാൻഡുകൾ ‘നാടനാ’കുമ്പോൾ...

വിദേശ ബ്രാന്‍ഡുകളെന്ന പേരിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വാങ്ങുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ ‘നാടനാണെന്ന്’ അറിഞ്ഞാൽ എങ്ങിനെയുണ്ടാകും? ജെവി ലൂക്കർ യുഎസ്എ എന്ന അമേരിക്കൻ ബ്രാൻഡിൽ വിൽക്കുന്ന ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണവും വിപണനവും മലയാളി കമ്പനിയാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡുകളിലും നാടനേത് ഒറിജിനലേത് എന്നു തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണിന്ന്. അക്കഥയാണ് ഇത്തവണ...