ഉന്നതങ്ങളിൽ "സി'' കൊണ്ടുള്ള കളി !!

ഉന്നതങ്ങളിൽ "സി'' കൊണ്ടുള്ള കളി !!

എന്താണ് ഈ 'സി'യിൽ തുടങ്ങുന്ന പദവികൾ. കേൾക്കാം മലയാള മനോരമ സീനിയർ കറസ്പോണ്ടന്റ് പി കിഷോറിന്റെ ബുൾസ് ഐ പോഡ്കാസ്റ്റ്..

Bulls eye, company, ceo, coo, new terms in companies, p kishore, new age bussiness,