കോവിഡാനന്തര ലോകത്തെ പുത്തൻ പണികൾ

കോവിഡാനന്തര ലോകത്തെ പുത്തൻ പണികൾ

കോവിഡിന് ശേഷം മാറിമറിഞ്ഞ ലോക ക്രമത്തിൽ പുതിയ തരം ജോലികളുടെ സാദ്ധ്യതകളുണ്ട്. അതിൽ ചിലതിന്‍റെ ഗതികൾ കേൾക്കാം

malayalam podcast, manorama podcast, p kishore, job after covid, cabin cew,