ഏത് മലയാളിക്കും ഏറ്റവും വേണ്ട 2 കാര്യങ്ങൾ!
Bull's EyeNovember 09, 2022x
33
00:04:424.34 MB

ഏത് മലയാളിക്കും ഏറ്റവും വേണ്ട 2 കാര്യങ്ങൾ!

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴി‍ഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ജർമ്മനി മുഷ്ക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ അവരുടെ വ്യവസായ മേഖല ഇല്ലാതാക്കി കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വിടണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. നടന്നില്ലെന്നു മാത്രം. ഇന്ന് അവരുടെ വ്യവസായ മുഷ്ക്ക് അറിയാൻ ഏതാനും ജർമ്മൻ കമ്പനി പേരുകൾ നോക്കിയാൽ മതി– ആഡിഡാസ്,പ്യൂമ, ബോഷ്,സീമെൻസ്,തൈസൻക്രൂപ്, സാപ്, ബിഎംഡബ്ളിയു, മെഴ്സിഡിസ്, ഫോക്സ്‌വാഗൻ, പോർഷെ...

p kishore, bullseye, news, europe, petrolium,