പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ വാളേന്തി വടക്കനച്ചൻ

വൈരുധ്യങ്ങളുടെ ആൾരൂപമായിരുന്നു വടക്കനച്ചൻ എന്ന ഫാ.ജോസഫ് വടക്കൻ. കമ്യൂണിസ്റ്റ്  സഹയാത്രികൻ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധൻ, പുരോഹിതൻ, സഭാവിമർശകൻ എന്നീ വിശേഷങ്ങളിലെല്ലാം ആ വൈരുധ്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം. കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനാകാനും  കലാപംകൂട്ടാനും  കരുതിക്കൂട്ടിയിറങ്ങിയവനാണ് ഞാൻ എന്ന  പരിചയപ്പെടുത്തൽ വെറുംവാക്കല്ലെന്നു  ‘എന്റെ കുതിപ്പും  കിതപ്പും’ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

Athmakathayanam, Literature, Literature Malayalam, Malayalam Podcast, Podcast Latest,