Bear Put Spread

Bear Put Spread

Bear Put Spread Options trade karne ki strategy hai. Sabhi stock market strategy ke jaise ye bhi goal tak pahuchane ka kam karta hai. You can use this losses ko kam rakhne aur profits ko maximize karne ke liye.
Bear Put Spread Options trade karne ki strategy hai. Sabhi stock market strategy ke jaise ye bhi goal tak pahuchane ka kam karta hai. You can use this losses ko kam rakhne aur profits ko maximize karne ke liye.