pilgrimage route

Godaji Jagtap (गोदाजी जगताप)

Godaji Jagtap (गोदाजी जगताप)

१६४८ दरम्यान हिंदवी स्वराज्याची पहिली लढाई पुरंदर परिसरात झाली. या लढाईचे नेतृत्व सासवड नगरीचे संस्था...